Een advocaat mag zijn ereloon niet laten afhangen van het bekomen resultaat van de procedure.  Hij dient zijn uiterste inspanningen te leveren om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen en het zijn precies deze inspanningen die vergoed dienen te worden.  In concreto stelt men dat een advocaat een inspanningsverbintenis aangaat en geen resultaatsverbintenis.

Een optimale behartiging van uw belangen en openheid omtrent de aanrekening van onze prestaties betreft uiteraard een must.

De prestaties die het kantoor voor u verricht worden in de regel aangerekend tegen een basisuurloon tussen 100.00 EUR en 130.00 EUR per uur (excl. 21 % BTW) en dit afhankelijk van de specifieke elementen van uw dossier (moeilijkheidsgraad, de complexiteit, de tijdsdruk, de aard en omvang van de zaak, etc...).

Het ereloon kan eveneens worden bepaald aan de hand van een procentueel tarief berekend op grond van de gevorderde of gerecupereerde bedragen. Hierbij worden u de volgende richttarieven voorgesteld :

 • < 6'000.99 EUR : 15%
 • 6'000.00 EUR - < 40'000.00 EUR : 10%
 • 40'000.00 EUR - < 140'000.00 EUR : 8%
 • 140'000.00 EUR - < 240'000.00 EUR : 6%
 • > 240'000.00 EUR : 4%

Naast de prestaties die wij voor u leveren, brengt de behandeling van uw dossier ook diverse kosten te weeg.  De kosten worden op de volgende wijze aangerekend :

 • Eenmalige consultatie zonder opening dossier : 50.00 EUR (excl. 21 % BTW);
 • Opening dossier : 50.00 EUR (excl. 21 % BTW);
 • dactylografie (brief/fax/e-mail) : valt onder uur tarief, behoudens zegels;
 • Kopies - scans: 0.20 EUR (excl. 21 % BTW) per blad;
 • Kilometervergoeding (excl. tijdsduur): 0.50 EUR (excl. 21 % BTW) per kilometer;
 • Financiële verrichtingen: 2.50 EUR (excl. 21 % BTW) per verrichting;
 • Gerechtskosten (afschriften, expedities, rolrechten): werkelijke kostprijs (vrijgesteld van BTW);

Deurwaarderskosten worden evenwel rechtstreeks gefactureerd door de gerechtsdeurwaarder aan de client;

 • Andere kosten: kostprijs (excl. 21 % BTW).
 • Urgentietarief +50%

In principe wordt u regelmatig een provisionele ereloonstaat (voorschotfactuur) overgemaakt in functie van de geleverde prestaties, doch slechts indien deze een minimum van 250.00 EUR te boven gaan. U krijgt steeds een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties en kosten.  Uiteraard zullen bovenstaande tarieven en afspraken vóór de opening van uw dossier grondig met u besproken worden.

Afhankelijk van concrete afspraken kan een ander tarief overeengekomen worden, zoals daar onder meer de frequentie van uw handelsrelatie, uw precaire situatie, uw recht op judirische tweedelijnsbijstand (pro deo), hetzij uw wil om beroep te doen op een betalend advocaat, etc...

 

Algemene opmerkingen :

Als cliënt mag u het terecht vinden dat een advocaat voor oplossingen zorgt en een best mogelijk resultaat in de wacht sleept. Dit resulteert dan ook in het feit dat ons kantoor alle mogelijke inspanningen zal leveren om de zaak naar harte te nemen, zodat wij alle nodige kennis en expertise zullen aanwenden om in de opzet te slagen. Hoe dan ook, het is steeds aan de cliënt om te beslissen of deze (verder) op onze diensten beroep wenst te doen. Om onaangename verrassingen uit te sluiten, kunnen wij alvast bevestigen dat onze tarieven qua onkosten en erelonen steeds worden gerespecteerd. Het is dan ook de logica zelve dat zelfs bij een eerste consultatie een raming kan uitgewerkt worden, zodat de cliënt nooit voor een verrassing komt te staan.

In regel kunnen wij werken op basis van een forfait, op basis van een uurloon, op basis van een maandelijks forfait of provisie, op basis van het belang van de zaak, of een combinatie van deze maatstaven. Afhankelijk van de optie van de cliënt kan de keuze (in onderling overleg) vastgelegd worden tijdens de eerste consultatie. Behoudens andere overeenkomst wordt de staat van kosten en erelonen in geval van betwisting begroot na advies van de taxatiecommissie van de balie van Brugge.

Dit advies zal dan door de partijen als onherroepelijk bindend worden aanvaard. Het is zelfs mogelijk om de erelonen ten dele te koppelen aan het uiteindelijk behaalde resultaat. Tevens moet het duidelijk zijn dat de cliënt steeds het recht heeft om (zonder schadevergoeding) op elk ogenblik de samenwerking te beëindigen. Trouwens is het aan te raden om zoveel als mogelijk een gedetailleerd overzicht mee te brengen op de consultatie, wat voor de cliënt meteen kosten besparend is. Een gedetailleerd overzicht kan alleen maar de opdracht vergemakkelijken, vooral als dit volgende info bevat: een samenvatting van de betwisting, een chronologisch overzicht van de feiten, overdracht van alle verzamelde bewijsstukken en een opsomming van de vorderingen of zelfs weerlegging van de argumenten van de tegenpartij.