I. DIENSTENWET

 1. De burelen van het advocatenkantoor van meester DEJAEGHER Jelle (natuurlijk persoon) zijn gevestigd te 8700 TIELT, aan de Sint-Janstraat 185.  Het doel betreft het beoefenen van het beroep van advocaat. Het is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0537.167.786.
 2. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt. De polis is afgesloten bij Amlin Corporate Insurance. Alle informatie omtrent dekking en aard van de polis vindt u op bijgaande link http://www.ordeexpress.be/artikel/26/24/nieuwe-polissen-burgerlijke-beroepsaansprakelijkheid-en-insolvabiliteit.
 3. Tenzij anders overeengekomen (bvb . incasso), zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door de advocaat vast te stellen uurtarieven.
 4. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. De dekking van algemene kantoorkosten (zoals port-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) gebeurt aan vaste barema’s die jaarlijks worden aangepast en op eerste vraag bekomen worden en zijn consulteerbaar op deze website. Al deze tarieven zijn exclusief btw.
 5. De werkzaamheden worden op regelmatige tijdstippen en op eerste vraag van de opdrachtgever aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaat.
 6. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Meester DEJAEGHER is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te BRUGGE. Geschillen m.b.t. de hoegrootheid van de erelonen kunnen in gemeenschappelijk akkoord worden voorgelegd aan de taxatiecommissie der Advocaten te BRUGGE.
 7. Derdengelden : De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.
 8. Beëindiging van de overeenkomst : De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
 9. Juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) Het kantoor van meester DEJAEGHER behandelt eveneens dossiers in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).  De cliënt dient desgevallend enkel bij de eerste consultatie de provisies te betalen die het Bureau voor Juridische Bijstand (het pro deo-bureau) bepaalt.  Behoudens het invullen van het aanvraagformulier, dient de cliënt eveneens tijdig alle nodige inkomstenbewijzen te bezorgen.

 

In negatief geval of bij het laattijdig overmaken van voormelde documenten, verleent het  Bureau voor Juridische Bijstand geen kosteloosheid en dient de cliënt zelf in te staan voor de kosten- en erelonenstaat conform de tarieven vermeld op de website van het advocatenkantoor.  De cliënt houdt hierbij rekening dat desgevallend het honorarium maanden na de eerste consultatie kan worden bezorgd, gelet op de duur voor het bezorgen van de inkomstenbewijzen.

De cliënt dient naar eer en geweten mede te delen dat hij geen rechtsbijstandsverzekering geniet.  In positief geval dient de cliënt een dossier te laten openen bij zijn verzekeraar en alle nodige gegevens te bezorgen aan zijn raadsman.  Indien de verzekeraar evenwel conform de polisvoorwaarden niet tussenkomst en de termijn, om de  juridische tweedelijnsbijstand aan te vragen, niet verstreken is, dan kan op verzoek van de cliënt – binnen een redelijke termijn - alsnog een pro deo-dossier worden aangemaakt.

Tevens dient de cliënt er zich toe te verbinden om enkel van de diensten van het kantoor gebruik te maken en niet van een andere raadsman, behoudens in het geval van een (ernstige en reële) vertrouwensbreuk. 

 

II. PRIVACYVERKLARING ADVOCATENKANTOOR DEJAEGHER

Elk bezoek aan en gebruik van de website gehost onder https://www.advocaatdejaegher.be/ (hierna ‘de website’) is onderworpen aan deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan op elk ogenblik door het advocatenkantoor worden gewijzigd.

De website is eigendom van en wordt beheerd door het advocatenkantoor van meester Jelle DEJAEGHER, advocaat, met kantoor gevestigd te 8700 TIELT, aan de Sint-Janstraat 185, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0537.167.786.

Het advocatenkantoor verduidelijkt u in de navolgende privacyverklaring de gehanteerde werkwijze qua bescherming van persoonsgegevens :

 1. Verantwoordelijke organisatie: Meester DEJAEGHER is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle contactgegevens kan u vinden op onze website https://www.advocaatdejaegher.be.

 2. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Het advocatenkantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met meester DEJAEGHER (de verantwoordelijke).

 3. Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming:  meester Jelle DEJAEGHER (jelle.dejaegher@gmail.com).

 4. Persoonsgegevens die wij verwerken: Het advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het advocatenkantoor (gebeurlijk) verwerkt :

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Geboorteplaats

  • Beroep

  • Nationaal rijksregisternummer

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • IP-adres

  • Locatiegegevens

  • Bankrekeningnummer

  • Nummerplaat

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
    

 5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Het advocatenkantoor verwerkt (gebeurlijk) uw volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :

  • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

  • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
    

 6. De wettelijke grondslagen van het verwerken van persoonsgegevens zijn de volgende:

  • ter behartiging van uw belangen in het kader van een geschil of geding waarvoor u ons als advocaat raadpleegt

  • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

  • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • u te informeren over onze dienstverlening en eventuele wijzigingen daaraan
    

 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Het advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe betreft de bewaartermijn 5 jaar na beëindiging van onze opdracht.

 8. Geen delen van persoonsgegevens met derden: Het advocatenkantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de met u gesloten overeenkomst.

 9. Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoons-gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestem-ming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons-gegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. (contact: jelle.dejaegher@gmail.com).

  U heeft desgevallend de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de hiernavolgende nationale toezichthouder :

  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  T+32 (0)2 274 48 00
  F+32 (0)2 274 48 35
  commission@privacycommission.be

 10. Uw toestemming met deze werkwijze en akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring blijkt uit de ondertekening van uw verstrekte persoonsgegevens bij aanvang van de samenwerking onderaan de consultatienota.

 

III. DISCLAIMER

Algemeen

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hiernavermelde gebruiksvoorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

De website wordt beheerd en uitgebaat door het advocatenkantoor van meester Jelle DEJAEGHER, advocaat, met kantoor gevestigd te 8700 TIELT, aan de Sint-Janstraat 185, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0537.167.786.

 

Doel van de website

Met de website beoogt het advocatenkantoor van meester DEJAEGHER :

 • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent het kantoor en de aangeboden diensten;

 • u algemene juridische informatie te verstrekken;

 • een middel aan te bieden om in contact te komen met het kantoor.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van het advocatenkantoor van meester DEJAEGHER. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo's, foto's, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Informatie op de website

De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins op de specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit gericht, en vormt bijgevolg op generlei wijze een juridisch advies of een professionele aanbeveling. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, dient u steeds contact te nemen met het kantoor.

Hoewel het kantoor de grootst mogelijke zorg en aandacht besteedt aan de inhoud van de op de website vermelde informatie, kan zij niet garanderen dat deze informatie alomvattend, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt is.

Het advocatenkantoor kan bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze website verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou ontstaan of voortvloeien uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.

Het advocatenkantoor is evenmin aansprakelijk voor schade die ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen zou voortvloeien uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals bijvoorbeeld virussen, troyaanse paarden, bugs enz.

Op of via de website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar externe websites waarover het advocatenkantoor van meester DEJAEGHER geen zeggenschap of technische of inhoudelijke controle kan uitoefenen. Het kantoor kan bijgevolg geen enkele garantie bieden omtrent de volledigheid, de juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze website, en draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin houden de hyperlinks naar andere websites enige bekrachtiging noch impliciete goedkeuring in van de informatie aangeboden op deze externe website.