HANDIGE WEETJES

WEGVERKEER EN RECIDIVEREGELING :

Hoe vaak dient men niet voor de Politierechter te komen ter verantwoording voor een snelheidsovertreding, het rijden onder invloed, zonder over geldige documenten te beschikken, etc...

Maar al te vaak wordt de vraag gesteld hoe ver de Politierechter kan gaan bij het bepalen van de strafmaat.

Vooreerst oordeelt de rechter soeverein.  Zijn arsenaal bestaat onder meer uit het opleggen van een geldboete, hetzij van een rijverbod.

Evenwel heeft de wetgever de rechter verplicht om rekening te houden met de vraag of een bestuurder meerdere verkeersovertredingen heeft gepleegd binnen een bepaalde periode (i.e. recidive), en hij om deze reden dan ook moet rekening houden met een zwaardere strafmaat (cf. artikel 38 van de Wegverkeerswet).

In haar arrest van 27 april 2017 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet geschonden is door personen die zich in een verschillende situatie bevinden (ten aanzien van de eerste strafmaat) op dezelfde wijze te behandelen bij recidive.

Het één en ander betekent dat wanneer een persoon binnen de drie jaar voorafgaand aan nieuwe feiten een snelheidsovertreding heeft begaan, hij naast een geldboete eveneens een rijverbod van minstens drie maanden en medische, psychologische, theoretische en praktische proeven zal worden opgelegd.

De ratio legis (het doel van de wet) bestaat erin om in een strengere bestraffing te voorzien bij staat van herhaling en dit om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen.

 

DE INDICATIEVE TABEL :

Men kan niet alleen verantwoordelijk worden geacht voor een verkeersongeval, maar men kan eveneens als slachtoffer worden beschouwd.  De vraag die men zich dan stelt, is hoe de schade dient begroot te worden ?

Hoe kan men zware fysieke schade en ernstig emotioneel lijden in concrete cijfers vertalen ter erkenning en ter vergoeding van deze schade ?  Het antwoord is : de indicatieve tabel.

De indicatieve tabel betreft een richtlijn ter begroting van aan een persoon veroorzaakte schade.  Er bestaan diverse types van schade, zoals fysische schade, psychische schade, morele schade, arbeidsongeschiktheid, schade aan voorwerpen, etc...

De schade aan personen betreft hoodzakelijk de tijdelijke en blijvende persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid.  Specifieke (morele) schade betreft onder meer pijn, esthetische, seksuele en genoegenschade.

Uiteraard wordt elke zaak (en de specifieke kenmerken ervan) nog steeds door de rechter zelf beoordeeld.  De indicatieve tabel blijft immers nog steeds een richtlijn. 

 

PUBLICATIES IVM ONS KANTOOR