Als slachtoffer van een misdrijf kan u zeker bij ons kantoor terecht. We leveren dan de nodige bijstand opdat u zich burgerlijke partij kan stellen en uw geleden schade terugvorderen. Bent u evenwel gedagvaard voor de correctionele rechtbank, politierechtbank e.a. dan kan u vanzelfsprekened ook op onze expertise rekenen. Wij doen dan het nodige om ter griffie het dossier vanzelfsprekend in te kijken en uw verdediging ter zitting op ons te nemen. Kortom, het strafrecht houdt verband met allas wat te maken heeft met misdrijven, zoals overtredingen (verkeersrecht), wanbedrijven (correctionele misdrijven) en misdaden (assisen). De meeste misdrijven kunnen dan ook uitmonden in boetes, maar ook in effectieve gevangenisstraffen of alternatieve bestraffingen. Laat het duidelijk zijn dat de bijstand van een advocaat onmisbaar is, vermits misdrijven verregaande gevolgen kunnen hebben, in het bijzonder op financieel vlak, als inzake vrijheidsberovende maatregelen.

Evenwel kan men ook aansprakelijk gesteld worden voor schade die door eigen daad is veroorzaakt, maar ook voor schade die veroorzaakt is door personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft. Bijvoorbeeld: de eigenaar van een gebouw tengevolge instorting of gebrek aan onderhoud, de eigenaar van een hond, de ouders voor hun minderjarige kinderen ...
In aangehaalde gevallen dient er steeds sprake te zijn van een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. In dergelijke procedures hebt u vaak recht op tussenkomst van uw rechtsbijstandverzekeraar, die de kosten en of ereloon van de advocaat ten laste nemen.

  • Assisen
  • Verdediging als beklaagde
  • Burgerlijke partijstelling
  • Verkeersrecht
  • Onrechtmatige daad & verzekeringen
  • Schadebegroting (materiele, lichamelijke en morele schade)
  • Bouwmisdrijven 
  • Betwistingen Gemeentelijke Administratieve Sancties